Danske virksomheders CSR-rapportering

Carve Consulting har udarbejdet en rapport, der afdækker 279 virksomheders arbejde med de nye krav i årsregnskabslovens § 99a. Rapporten præsenterer også ni cases fra danske virksomheder, der viser god praksis på, hvordan kravene kan opfyldes på en måde, der også skaber værdi.

Læs mereDownload rapport

Danske virksomheders CSR-rapportering

– er vi parate til de nye lovkrav og kan CSR rapportering skabe værdi?

Mange danske virksomheder vælger hvert år at rapportere om deres indsats for samfundsansvar. Det gælder både dem, der er forpligtet efter årsregnskabslovens § 99a, og dem, der har valgt at tilslutte sig FN’s Global Compact. Fra 2016 gælder en række nye krav til at rapportere om anvendte due diligence processer, risikovurderinger og nøglespræstationsindikatorer i forhold til klima og miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt anti-korruption.

Carve Consulting har udarbejdet en rapport, der afdækker 279 virksomheders arbejde med de nye krav. Rapporten præsenterer også ni cases fra danske virksomheder, der viser god praksis på, hvordan kravene kan opfyldes på en måde, der også skaber værdi.

Managementmodel

csr_management_model

© Carve Consulting 2016 – En ny managementmodel

FN’s Global Compact har udarbejdet en managementmodel, som virksomheder kan anvende til at implementere Global Compact-principperne i praksis og integrere dem i deres forretningsdrift.

Managementmodellen berører samtlige krav i årsregnskabslovens § 99 a. Virksomheder, der anvender managementmodellen til at implementere Global Compact-principperne, er derfor være godt forberedt til at opfylde de nye krav.

Managementmodellen har seks trin, og figuren ovenfor illustrerer, hvordan disse trin korresponderer med kravene i årsregnskabslovens § 99 a.

Modellens første trin om engagement (commit) opfordrer ledelsen til aktivt at støtte Global Compact og implementere de ti principper i virksomhedens strategi, kultur og daglige arbejdsgange. Årsregnskabslovens bestemmelse er ikke lige så specifik, men indeholder en opfordring til at rapportere om samfundsansvar og en pligt til at begrunde et fravalg.

Med ledelsens engagement vil virksomheden have et godt grundlag for at vurdere sine samfundsrelaterede risici og negative påvirkninger (assess), og netop krav til processer for due diligence og risikovurderinger  er nu indsat i loven.

Modellens næste trin omhandler definition af mål, strategier og politikker (define), hvilket korresponderer med kravet i § 99 a, stk. 2 om at udarbejde politikker. Det samme gør trinet om praktisk implementering af strategier og politikker (implement), der kan ses i tilknytning til bestemmelsen om at omsatte politikker til handling. Trin fem går ud på at måle og monitorere virksomhedens fremgang i forhold til de fastsatte målsætninger (measure). Her taler årsregnskabsloven om at opstille måltal og oplyse om resultater.

Det sjette og sidste trin omhandler virksomhedens kommunikation af sine fremskridt (communicate). Denne kommunikation skal som minimum udmøntes i en årlig fremskridtsrapport, også kaldt Communication on Progress (CoP). Denne del udgør kernen i årsregnskabslovens krav om en årlig redegørelse om samfundsansvaret, som virksomheden offentliggør i tilknytning til sin årsrapport.

Quiz – er I parate

Tag vores quiz og find ud af om du er parat til den nye lovgivning.

Principper og standarder

FN’s Retningslinjer

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (FN’s Guiding Principles for human rights and business) blev vedtaget af et enstemmigt FN Menneskerettighedsråd i juni 2011. Det er procesorienterede retningslinjer, der viser, hvad det indebærer for stater og virksomheder at respektere og beskytte menneskerettighederne.

FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv anerkender, at alle virksomheder har negative påvirkninger på menneskerettighederne, men at det er håndteringen af disse påvirkninger, som er afgørende for, om virksomheden kan hævde, at den respekterer menneskerettighederne. Negative påvirkninger kan være potentielle, d.v.s. risici for negativ påvirkning, eller aktuelle i form af påvirkninger, som allerede har fundet sted eller som finder sted.

Af retningslinjerne fremgår tre konkrete forhold, som skal være opfyldt for, at en virksomhed kan hævde, at den respekterer menneskerettighederne.

Virksomheden skal:

  • Have en menneskerettighedspolitik.
  • Implementere due diligence-processer.
  • Sikre adgang til oprejsning for personer, som er berørt af en eventuel negativ påvirkning af deres menneskerettigheder.

Hør mere

Vil du høre mere om, hvordan du kan bruge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv er du velkommen til at kontakte

Birgitte Kofod Olsen
bko@carve.dk | +45 25 26 09 03

1A7O8196shli-1

OECD’s Retningslinjer

OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder er vedtaget af OECD’s medlemslande og indeholder en række anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne er tiltænkt små og store multinationale virksomheder, som har aktiviteter i OECD-medlemslande, men alle virksomheder kan følge retningslinjerne. En multinational virksomhed defineres som en virksomhed, der har aktiviteter i mere end ét land.

Anbefalingerne er baseret på internationalt anerkendte standarder, herunder FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP), og berører de samme CSR-områder som FN’s Global Compact samt en række områder, der ikke er dækket af Global Compact-principper, bl.a. forbrugerinteresser, videnskab og teknologi, konkurrence og beskatning.

Hør mere

Vil du høre mere om, hvordan du kan bruge OECD Retningslinjer for multinationale virksomheder er du velkommen til at kontakte

Birgitte Kofod Olsen
bko@carve.dk | +45 25 26 09 03

1A7O8196shli-1

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) har som rapporteringssystem udviklet sig til at være et internationalt anerkendt format for redegørelse og rapportering om samfundsansvar.

GRI’s retningslinjer angiver en struktur for rapportering af økonomiske, miljømæssige og sociale forhold med tilhørende indikatorer og udgør på den måde et konkret og relativt lettilgængeligt rapporteringsværktøj med konkrete nøglepræstationsindikatorer.

Derudover angives en række principper, som virksomheder bør tage højde for i forbindelse med forberedelse og udarbejdelse af en redegørelse om samfundsansvar. Både principper og indikatorer er baseret på internationale konventioner og regelsæt om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima, samt antikorruption og god ledelse.

Carve tilbyder endvidere et IT-værktøj, som hjælper dig godt og hurtigt i gang med GRI-rapporteringen.

Hør mere

Vil du høre mere om GRI-formatet og IT-understøttet CSR rapportering, er du velkommen til at kontakte

Henning von Hauen
hvh@carve.dk | +45 25 26 09 09

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighed i ledelsen er i dag en forudsætning for at fremme en sund forståelse for både forretningsanliggender og organisation, og for at udfordre ledelsens beslutninger på en konstruktiv måde. Så klart begrunder EU-direktivet om ikke-finansielle oplysninger dets krav om mangfoldighed i ledelsen. Direktivet er i Danmark omsat til kravet i årsregnskabslovens § 99 b om det underrepræsenterede køn i ledelse og i Komitéen for god selskabsledelses anbefaling om mangfoldighed i bestyrelsen i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn.

Kravet om mangfoldighed betyder i praksis, at virksomheder skal vedtage en mangfoldighedspolitik og oplyse om mål og resultater i virksomheders administrations-, ledelses- og tilsynsorganer. Mangfoldighed omfatter efter direktivet fx køn, alder, uddannelses- eller erhvervsmæssig baggrund.

Hør mere

Vil du høre mere om, hvordan du kan bruge OECD Retningslinjer for multinationale virksomheder er du velkommen til at kontakte

Birgitte Kofod Olsen
bko@carve.dk | +45 25 26 09 03

1A7O8196shli-1

CSR-kurser

CSR-kurser

Carve Consulting udbyder i 2016 en række kurser om CSR, der udstyrer dig med værktøjer til at integrere CSR i forretningsstrategi og daglig drift. På de fem kurser vi udbyder i år, vil du få mulighed for at arbejde koncentreret med strategisk og forretningsdrevet CSR:

CSR strategi og eksekvering, 3 dages kursus

En værdiskabende og engageret CSR-indsats opnås ved at tænke CSR helt ind i udviklingen af din virksomheds produkter og services, men også ved at have styr på risici i hele værdikæden, bl.a. i forhold til jeres leverandører. Det kræver en daglig indsats at omsætte strategier og planer til handling, så de bliver forankret og opnår tilslutning fra medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere. På dette 3-dages kursus i CSR strategi og eksekvering, gøres du fortrolig med lovkrav og internationale standarder, strategisk planlægning og eksekvering.

CSR monitorering og rapportering, 1 dags kursus

En robust CSR-indsats kræver dokumentation af indsatsen og transparens i processer. Det giver behov for at monitorere både indsatser og resultater. Med den seneste ændring af årsregnskabslovens § 99 a, der træder i kraft i perioden 1. januar 2016 til 2018, er der kommet nye krav til CSR-rapporteringen. På dette 1 dags kursus i CSR monitorering og rapportering, bliver du introduceret til de nye lovkrav til CSR rapportering samt til Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringsformat og værktøj til løbende monitorering.

CSR i praksis – Sustainable Development Goals (SDGs), 1 dags kursus

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling trådte i kraft d. 1 januar 2016 og skal være opfyldt i 2030. Virksomheder verden over har med målene fået en ramme, som de kan bruge strategisk i deres CSR-indsats. På dette 1 dags kursus, vil du blive klædt på til at bruge målene i praksis. Sammen vil vi identificere, hvilke muligheder netop din virksomhed har for at bidrage positivt til den globale dagsorden for bæredygtig udvikling.

CSR i praksis – Mangfoldighed og lige muligheder, 1 dags kursus

Med mangfoldighed kan I som virksomhed få flere perspektiver og erfaringer inddraget i jeres forretningsudvikling og i vigtige beslutningsprocesser. Det skaber både et bedre blik for risici og forretningsmuligheder. På dette 1 dags kursus, vil du få indblik i samt afprøve redskaber til at rekruttere mangfoldigt, håndtere mangfoldighed i hverdagen og udnytte mangfoldighedens ressourcer til at forbedre dine produkter og kundeservice.

Privacy og sikkerhed, 1 dags kursus

Har du de fornødne kompetencer i privacy og informationssikkerhed? Det er nødvendigt, hvis du behandler store mængder kundedata og data, der giver indsigt i private forhold– og vil opfylde kravene i den kommende EU forordning om persondatabeskyttelse. Arbejder du med CSR, skal du have styr på din risiko for negativ påvirkning af menneskeretten til privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse. På dette 1 dags kursus, bliver du introduceret til persondataforordningen, dataflowanalyser, Privacy Impact Assessments, m.m. Kurset udbydes i samarbejde med Siscon.

Kursusplaner

Du kan læse mere om kurserne her:

CSR strategi og eksekvering
CSR monitorering og rapportering
CSR i praksis – Sustainable Development Goals
CSR i praksis – Mangfoldighed og lige muligheder
Få styr på privacy og sikkerhed (N.B. kurset afholdes i efteråret 2016)

Hør mere

Ønsker du at tilmelde dig eller høre mere om vores CSR-kurser, er du velkommen til at kontakte

Emilie Louise Faurholdt
elf@carve.dk | +45 20 62 98 98

Emilie_1b_small-d06406bc13ede803df4a4d13f23b9026